Four Families Through Georgia:Information about Thomas Washington O'Kelley