Four Families Through Georgia:Information about Elberta Benson