Four Families Through Georgia:Information about Guy Price Bowen