Four Families Through Georgia:Information about Gerry Edward Bowen