Four Families Through Georgia:Information about Loy John Bowen