Four Families Through Georgia:Information about Fred Pasco Bowen