Four Families Through Georgia:Information about Telford Clay Bowen