Four Families Through Georgia:Information about Walter Roy Bowen