Four Families Through Georgia:Information about Estelle James