Four Families Through Georgia:Information about Bertha Beatrice Bowen