Four Families Through Georgia:Information about C. O. White