Four Families Through Georgia:Information about Naomi Marie Skipworth