Four Families Through Georgia:Information about Nancy Jane Staton