Four Families Through Georgia:Information about Alva Geneva Nix