Four Families Through Georgia:Information about Augustus Edward Wilcox