Four Families Through Georgia:Information about James Thomas Bruce