Four Families Through Georgia:Information about John Briton Head