Four Families Through Georgia:Information about Ozelle Adams