Four Families Through Georgia:Information about Shannon Kathleen O'Kelley