Four Families Through Georgia:Information about Rosie Graff-Smith