Four Families Through Georgia:Information about Hazel Standridge