Four Families Through Georgia:Information about Jessie Silvernail