Four Families Through Georgia:Information about Sadie Eve Harvey