Four Families Through Georgia:Information about John V. Ditano