Four Families Through Georgia:Information about Soloman O'Kelley