Four Families Through Georgia:Information about Nimrod O'Kelley