Four Families Through Georgia:Information about William O'Kelley