Four Families Through Georgia:Information about Frances P. O'Kelley