Four Families Through Georgia:Information about Benjamin F. O'Kelley