Four Families Through Georgia:Information about Nancy O'Kelley