Four Families Through Georgia:Information about James O'Kelley