Four Families Through Georgia:Information about Richard O'Kelley