Four Families Through Georgia:Information about Polly C. O'Kelley