Four Families Through Georgia:Information about Eunice Elliott