Four Families Through Georgia:Information about John Millard O'Kelley