Four Families Through Georgia:Information about Mamie Della O'Kelley