Four Families Through Georgia:Information about Marion Washington Bowen