Four Families Through Georgia:Information about Martha Jane O'Kelley