Four Families Through Georgia:Information about John A. O'Kelley