Four Families Through Georgia:Information about Clarissa R. Jane O'Kelley