Four Families Through Georgia:Information about Amanda E. C. O'Kelley