Four Families Through Georgia:Information about Nancy M. O'Kelley