Four Families Through Georgia:Information about John O'Kelley