Four Families Through Georgia:Information about Elias B. Hardie