Four Families Through Georgia:Information about E. Emaline Hardie