Four Families Through Georgia:Information about J. Cornelius Hardie