Four Families Through Georgia:Information about Richard B. Hardie