Four Families Through Georgia:Information about Ella Smith