Four Families Through Georgia:Information about Reuben C. Smith