Four Families Through Georgia:Information about W. Irwin Smith